HemNyheterNybro är Sveriges femte bi-vänligaste kommun och bäst i Småland

Nybro är Sveriges femte bi-vänligaste kommun och bäst i Småland

Läget för de vilda pollinatörerna är allvarligt skriver Naturskyddsföreningen i sin rapport Sveriges Bivänligaste kommun 2020. Bara i Sverige är en tredjedel av våra cirka 270 vilda biarter på väg att försvinna. Vi är beroende av bin och andra pollinerande insekters livsviktiga arbete och här sticker Nybro kommuns naturvårdsarbete ut. Nybro kommun är Sveriges femte bi-vänligaste kommun och bäst i Småland.

Naturvårdsarbetet i kommunen pågår på många olika plan i allt är ett praktiska insatser till fysiskt planeringen. Kommunen har genom sitt långsiktiga arbete skapat goda förutsättningar för ett fungerande ekosystem och biologisk mångfald.

– Den inventering av vilka bin som finns och var de finns, som mynnar ut i ett kunskapsunderlag är steg 1 för att skapa en bra miljö för våra bin, säger Per Ahlgren, naturvårdshandläggare.

– Enligt artportalen har vi flest stekelarter i Sverige. Ett roligt exempel är arten Ölandsgökbi, en art för åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), är lika vanlig här som på Öland, kanske vanligare.

Med inventeringen och erfarenheten som utgångspunkt sprider kommunen kunskapen vidare och flera åtgärder genomförs:

• En skötselplan har tagits fram tillsammans med Nybro golfklubb för att bibehålla sandiga miljöer och skapa en miljö för bin, andra insekter och torrmarksflora vid golfbanan.

• I centrala Nybro skapas bimångfald med sand där det planteras växter som klarar torrare miljöer till förmån för våra pollinerare dvs våra vilda bin.

• I Svartbäcksmåla och i andra delar av kommunen skapas biparadis. Bland annat genom att i samband med rivning tillvara ta en ladugårdsvägg där bin trivs och flytta den till Svarbäcksmåla, samt uppförande av flera insektshotell modell större på flera platser.

• På flera platser främst i anslutning till Nybroåsen blottläggs sanden för att gynna torrmarksflora samt skapar boplatser för vilda bin.

• Stora gräsytor slutar klippas för att bli ängsmarker.

I Naturskyddsföreningens rapport är Nybro kommun ett undantag, dvs som mindre kommun med stor yta och begränsade resurser hamnar kommunen mycket högt upp på listan, ett bevis på att resurserna används effektivt.

– Vi är en kommun med begränsade resurser jämfört med de kommuner som kommit högre upp på listan. Vi har en stor areal att förvalta och det sker på ett mycket framgångsrikt sätt för våra betydelsefulla bin, jag är riktigt stolt över det naturvårdsarbete som genomförs, säger Christina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande.

POPULÄRT